پرسش و پاسخ     سایتهای مرتبط     نقشه سایت     آمار بازدیدکنندگان  
  
 نمونه بیمه نامه اعتباری بهره برداری-بانک صنعت و معدن 

در جهت تحقق اهداف قانونگذار در ماده 31 و تبصره های 2 و 3 مـاده 10 قانون معادن مصوب سال 1377 و اساسنامه صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی و در اجرای قرارداد شماره 35994 مورخ 16/6/1383 منعقد فی مابین بانک صنعت و معدن و این صندوق ، به موجب این بیمه نامه ، صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی متعهد است در صورت عدم پرداخت تمام یا بخشی از بدهی شرکت / آقای / خانم .................................. (بیمه گذار صندوق) به آن بانک بابت تسهیلات دریافتی به منظور استخراج ، بهره برداری ،‌کانه آرایی و فرآوری مواد معدنی معدن ....................... موضوع پروانه بهره برداری شماره ....................... مورخ ..................... حسب اعلام بانک و به صرف دریافت اولین تقاضای کتبی آن بانک بدون نیاز به صدور اظهارنامه و یا اقدامی از مجاری اداری و یا قضایی و یا مقام دیگر و یا ذکر علتی ، حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ اعلام بانک مطالبات بانک تا سقف مبلغ ............................................................ ریال را در وجه یا به حواله کرد آن بانک بپردازد .
این بیمه نامه تا تسویه کامل مطالبات بانک در ارتباط با قراردادهای منعقده مرتبط با تسهیلات واحد دارای اعتبار می باشد .

                                                                                    صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی

صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی

با سلام
احتراماً به موجب قرارداد شماره ....................... مورخ ....................... تسهیلات مالی مصوب موضوع این بیمه نامه در قالب عقد ........................... در اختیار شرکت / آقای / خانم / ....................... قرار خواهدگرفت .

                                                                                                             بانک صنعت و معدن

                                                                     نسخه چاپی

 

نسخه چاپی ارسال به دوستان