پرسش و پاسخ     سایتهای مرتبط     نقشه سایت     آمار بازدیدکنندگان  
  
 نمونه قرارداد بیمه نامه اعتباری بهره برداری 

در اجرای ماده31 قانون معادن و به منظورتحقق تبصره های2 و3 ماده10آن، قرارداد ذیل به منظور استفاده از تسهیلات بیمه نامه اعتباری بین صنـدوق بیمه سـرمـایـه گذاری فعالیت هـای معـدنی که به اختصار« صنـدوق » نامیده می شود ازیک طـرف و دارنـده پـروانه فعالیت های معدنی که از این پس « متقاضی » نامیـده می شود از طـرف دیــگر بـا مشخصات زیــر منعقد می گردد.
مشخصات متقاضی :
....................... شماره ثبت : .......................
دارنده پروانه بهره برداری شماره ....................... مورخ ....................... معدن .......................
به نشانی : ....................................................................

ماده 1- موضوع قرارداد :
عبارت است از توثیق اموال،‌ پروانه بهره برداری معدن و سایر وثایق مطمئن متقاضی توسط صندوق به منظور تأدیه بدهی وی به بانک / موسسه اعتباری ....................... شعبه ....................... براساس بیمه نامه اعتباری صادره از سوی صندوق برای مبلغ ................................................................ ریال .

ماده 2- مدت قرارداد:
مدت قرارداد حداکثر 5 سال (مشروط به یکسال مانده به انقضای مدت پروانه بهره برداری) از تاریخ توثیق اموال آغاز و با ایفای تعهدات متقاضی به تسهیلات دهنده بانک / موسسه اعتباری مربوط و یا صندوق خاتمه می یابد .

ماده 3- حق بیمه :
مبلغ حق بیمه ............................... ریال می باشد که توسط متقاضی طی .................. شماره .............. مورخ .............. به حساب شماره 68888 بانک ملت شعبه گلفام کد 4/6514 واریز شده است .

ماده 4- تعهدات صندوق :
4-1- با پرداخت دین توسط متقاضی به بانک / موسسه اعتباری مربوط و یا صندوق، صندوق مکلف است حسب درخواست متقاضی یا قائم مقام قانونی وی ، اموال به وثیقه گرفته شده را فک رهن نماید .
4-2- صندوق متعهد است پس از کسر مطالبات خود ( اعم از اصل و سود تسهیلات استفاده شده ، هزینه های دادرسی ، حق الوکاله ، خسارت تأخیر تادیه و غیره ) از محل فروش اموال مورد وثیقه، مازاد را به متقاضی مسترد نماید .

ماده 5- تعهدات متقاضی :
5-1- متقاضی مکلف است تسهیلات دریافتی راصرفا“ جهت انجام فعالیتهای معدنی ، به کار گیرد .
5-2- متقاضی موظف است کلیه دیون مرتبط با بیمه نامه اعتباری صادره را در سررسیدهای معین به تسهیلات دهنده پرداخت نماید .
5-3- متقاضی متعهد است مبلغ ............................................ ریال سفته عندالمطالبه جهت تضمین حسن اجرای این قرارداد در اختیار صندوق سرمایه گذاری قرار دهد .
5-4- متقاضی متعهد است ابنیه و ماشین آلات به وثیقه گذاشته شده را با هماهنگی صندوق و در صورت نیاز ، بیمه نماید و مجاز به جابجائی ماشین آلات مزبور بدون موافقت کتبی صندوق نمی باشد .
5-5- متقاضی مجاز به انتقال مورد وثیقه و یا انتقال هر گونه حقی نسبت به اموال مذکور و نیز انتقال پروانه بهره برداری شماره ....................... مورخ ................ معدن ...................................... تحت هر یک از اعمال حقوقی ولو وکالت نمی باشد .
5-6- متقاضی مکلف است به منظور جلوگیری از تضییع ذخایر معدنی و رعایت اصول ایمنی و فنی معدنکاری ، عملیات معدنی را در چارچوب ضوابط و مقررات قانون معادن و طرح مورد توافق صندوق و زیر نظر مسئول فنی و ایمنی مقیم انجام دهد .
5-7- هزینه های توثیق و فک رهن اموال و سایر هزینه های مرتبط با وثیقه بعهده متقاضی می باشد .
5-8- متقاضی موظف است ضمن ارائه کلیه اطلاعات ، اسناد و مدارک و دفاتر (مکتوب یا رایانه ای) موردنیاز جهت انجام بازدیدهای نظارتی حسب درخواست صندوق ، همکاری های لازم را به منظور اجرای هرچه بهترمفاد قرارداد ، با کارشناسان اعزامی صندوق به عمل آورد .

ماده 6- متقاضی ضمن عقد خارج لازم ، به صندوق وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر تفویض نمود تادرصورت تخلف ازشرایط ومقررات این قرارداد و قراردادمنعقده فی مابین بانک / موسسه اعتباری مربوط ومتقاضی ، نسبت به انتقال پروانه بهره برداری ....................... مورخ ............. معدن ......................................... وسایر اموال مورد وثیقه را به خود ویا هر شخص دیگری اقدام نماید .
تبصره -همزمان با تحقق و اجرای ماده فوق ، متقاضی حق ضم وکیل را از خود ساقط نمود .

ماده 7- درهریک از موارد زیرصندوق می تواند بدون اخطار قبلی اقدام به وصول کلیه مطالبات خود اعم از اصل وسود وخسارات متعلقه ازمحل وثایق نماید .
7-1- در مواردی که تسهیلات دریافتی به مصرف مورد نظر نرسد .
7-2- درمواردی که دادگاه صلاحیت دار ورشکستگی متقاضی را تایید یا دادستان تقاضای اعلام ورشکستگی او را از دادگاه نموده باشد.
7-3- در مواردی که متقاضی از رعایت هریک از تعهدات خود ، ناشی ازاین قرارداد تخلف نماید.

ماد ه 8- این قرارداد در8 ماده و1 تبصره ودو نسخه متحد المتن تنظیم وبه هریک از طرفین یک نسخه تحویل گردید.
صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی                            دارنده پروانه بهره برداری معدن

                                                                                     نسخه چاپی

 

نسخه چاپی ارسال به دوستان