پرسش و پاسخ     سایتهای مرتبط     نقشه سایت     آمار بازدیدکنندگان  
  
 شرایط خصوصی بیمه نامه سرمایه گذاری اکتشاف 

  بمنظور تحقق توسعه پایدار در بخش معدن ، ایجاد تضمین و امنیت سرمایه گذاری در فعالیتهای معدنی، همچنین هدایت و راهبری این سرمایه گذاری در راستای اهداف کلان کشور ، صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنـی که از این پس« صندوق » نامیده میشود ،بیمه نامه سرمایه گذاری اکتشاف ذخایر معدنی را درمقابل حق بیمه مقرر، طبق شرایط خصوصی و عمومـــی زیر صادر می کند . بدیهی است در مواردی که مغایرتی بین شرایط عمومی و خصوصی این بیمه نامه وجود داشته باشد شرایط خصوصی حاکم است .
« شرایط خصوصی »
1 ـ مشخصات بیمه گذار :
نام و نام خانوادگی : شماره شناسنامه : صادره از : نام پدر : تاریخ تولد: محل تولد: کد ملی:
شرکت : شماره ثبت : تاریخ ثبت :
ذینفع : با عنایت به رونوشت نامه شماره مورخ سازمان توسعه/ معاون محترم وزیرو رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی و نامه مورخ مثبوت به شماره مورخ آقای ذینفع بانک صنعت و معدن بانک ملت شعبه مستقل مرکزی به نیابت ازطرف سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران وزارت صنایع و معادن می باشد که در صورت وقوع خسارت ، مبلغ خسارت در وجه ذینفع پرداخت خواهد شد .
2- نشانی وشماره تلفن :
3 ـ شماره و تاریخ پروانه اکتشاف: مورخ مدت اعتبار پروانه عملیات :
محل و موقعیت عملیات : استان
4 ـ شماره و تاریخ درخواست: مثبوت به شماره مورخ شماره و تاریخ طرح اکتشاف مصوب : مورخ
5 ـ مبلغ هزینه های سرمایه گذاری پیش بینی شده درطرح اکتشاف مصوب :
5-1 ـ مرحله .............. اکتشاف : ( ) ریال می باشد که از این رقم، مبلغ ( ) ریال هزینه عملیات اکتشافی انجام شده و مبلغ
( ) ریال برنامه اجرایی این مرحله می باشد.
چنانچه بیمه گذار تشخیص دهد شرایط ادامه فعالیت فراهم بوده و امکان ورود به مرحله بعد وجود دارد در صورت تمایل به تمدید بیمه نامه و ارائه درخواست کتبی به صندوق ، صندوق مکلف است حداکثر ظرف یکماه از تاریخ دریافت درخواست و گزارش نهائی ، مراتب را بررسی و نتیجه تمدید یا عدم تمدید بیمه نامه را برای مرحله بعد به بیمه گذار اعلام نماید .
6 ـ مرحله اکتشاف : مرحله
7 ـ نوع ماده معدنی مورد اکتشاف :
8- مدت اعتبار بیمه نامه : ( ) روز از تاریخ صدور بیمه نامه
9- خطرات موضوع بیمه نامه :
خطر ناشی از عدم کشف کانه وممانعت های غیرقانونی.
10 ـ حق بیمه : مبلغ حق بیمه ( ) ریال می باشد که طی حواله/ فیش / چک شماره مورخ به حساب شماره 68888 نزد بانک ملت شعبه گلفام کد4/6514 واریز شده است

11- فرانشیز : ( % ) مبلغ خسارت می باشد .
12- مبلغ بیمه شده : ( ) ریال .
13- حداکثر تعهد صندوق : ( ) ریال .
14 ـ زمان ارائه گزارش :
14-1 ـ گزارش ادواری : بیمه گذار موظف است هر روز یکبار گزارشی از عملکرد فیزیکی و مالی اجرای طرح مصوب همراه با اعلام عوامل مؤثر در تشدید احتمال وقوع خسارت به صندوق ارائه نماید.
14-2 ـ گزارش نهائـی : حداکثر روزپس ازپایان این مرحله اکتشاف .
15 ـ ضمائم : فهرست هزینه های این مرحله از عملیات اکتشاف موضوع بیمه نامه تحت عنوان برنامه اکتشافی بیمه نامه همراه با برنامه زمانبندی اجرای مرحله اکتشاف که جزء لاینفک این بیمه نامه می باشد.
16 ـ سایر شرایط :
16-1- بیمه گذار با حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم وکالت، ضمن عقد خارج لازم کلیه حقوق عینی، واقعی، صنفی، فرضی و احتمالی ناشی از پروانه اکتشاف/ پروانه بهره برداری معدن به شماره مورخ را به موجب وکالتنامه شماره مورخ دفتر اسناد رسمی شماره تهران به صندوق منتقل نمود.
16-2- بیمه گذارموظف است عملیات اکتشافی رابراساس برنامه اکتشافی بند 15 شرایط خصوصی بیمه نامه انجام دهد.
16-3- بیمه گذارموظف است عملیات اکتشافی موضوع بیمه نامه را زیرنظرمسئول فنی مقیم انجام دهد.
16-4- بیمه گذارموظف است درمورد تمدید مجوزاکتشاف ازطریق سازمان صنایع ومعادن استان بنحوی پیگیری واقدام نمایدکه وقفه ای درانجام عملیات اکتشاف دراین مرحله ومرحله بعدی حاصل نگردد.
16-5- بیمه گذار موظف است ضمن ارائه کلیه اطلاعات، اسناد و مدارک و دفاتر (مکتوب یا رایانه ای) مورد نیاز جهت انجام بازدیدهای نظارتی حسب درخواست صندوق، همکاری های لازم را به منظور اجرای هرچه بهتر مفاد قرارداد یا شرایط موضوع بیمه نامه، با کارشناسان اعزامی صندوق به عمل آورد.
16-6- نظربه اینکه عملیات اکتشاف تکمیلی موضوع این بیمه نامه ، اکتشاف حین بهره برداری می باشد لذا درصورت تحقق خطروبروز خسارت ، اجرای بند 1-8 شرایط عمومی با تائید هیاتی مرکب از3 نفرازکارشناسان ارشد به سرپرستی معاون فنی واموربیمه ای صندوق منتفی خواهدبود.

                  بیمه گـر                                                                             بیمه گـذار
صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی                                 نام  متقاضی بیمه نامه

                                                      نسخه چاپی

 

نسخه چاپی ارسال به دوستان