پرسش و پاسخ     سایتهای مرتبط     نقشه سایت     آمار بازدیدکنندگان  
  
 شرایط عمومی بیمه نامه سرمایه گذاری اکتشاف 

  فصل اوّل ـ تعاریف :
ماده1 ـ واژه ها و عبارات بکار رفته در این بیمه نامه منحصرا“ دارای معانی زیر است:
1 ـ1 ـ معدن : ذخیره معدنی است که بهره برداری از آن مقرون بصرفه باشد .
1 ـ2 ـ ذخیره ( کانسار ) :تمرکزیا انباشت طبیعی یک یا چند ماده معدنی در زیر یا روی زمین و یا محلول در آب میباشد.
1 ـ3 ـ فعالیتهای معدنی : به مجموعه هر یک از عملیات اکتشاف ، استخراج معادن ، کانه آرائی کانسنگ و فرآوری مواد معدنی اطلاق میشود .
1 ـ 4ـ اکتشاف : تجسس ارادی بمنظور یافتن کانسار است که شامل عملیاتی از جمله موارد زیر می باشد :
ـ آثار یابی ، بررسی های زمین شناسی ، ژئوفیزیکی و ژئو شیمیائی و مانند آنها و انجام اموری که برای اینگونه بررسی ها لازم می باشد .
ـ حفاری روباز و زیرزمینی ، نمونه برداری و آزمایشات کمی و کیفی .
ـ تعیین شکل ، ابعاد ، کیفیت ذخیره معدنی و تهیه نقشه های مربوط .
1 ـ 5 ـ عملیات اکتشاف : متناسب با نوع ماده معدنی از مرحله پی جوئی تا پایان اکتشاف تفصیلی حداکثردرسه مرحله تعیین می شود .
1ـ 6 ـ طرح اکتشاف : طرحی است که در آن جزئیات برنامه های اجرائی برای انجام عملیات اکتشاف در ناحیــه معین، هزینه های پیش بینی شده ، زمان بندی اجرای عملیات و سایر اطلاعات براساس فرمهای وزارت صنایع و معادن تهیه و تصویب می شود .
1ـ 7ـ پروانه اکتشاف : مجوزی است که برای انجام عملیات اکتشاف مواد معدنی درمحدوده مشخص براساس طرح اکتشاف مصوب ، از طرف وزارت صنایع و معادن صادر میشود .
1 ـ 8 ـ سرمایه گذاری اکتشاف: عبارت است از مجموعه هزینه های عملیات اکتشافی که صرفاً برای کشف کانسار در تمام مراحل اکتشاف و بـراساس طـرح اکتشاف مصوب وزارت صنایع و معادن و مورد تائید صندوق انجام می گیرد و فهرست هزینه های مورد توافق ضمیمه شرایط خصوصی خواهد بود .
1 ـ 9 ـ گواهی کشف : تاییدیه ای است که توسط وزارت صنایع و معادن پس ازاتمام عملیات اکتشافی وکشف کانه بنام دارنده پروانه اکتشاف صادر می شود .
1 ـ 10 ـ تجهیز و آماده سازی : مجموعه عملیاتی است که بعد از صدور گواهی کشف به منظور فراهم آوردن موجبات استخراج ماده معدنی از کانسار انجام می گیرد .
1 ـ 11 ـ استخراج : به مجموعه عملیات جدا کردن کانه از کانسار ، انتقال آن به محل انباشت مواد اتلاق می شود .
1 ـ 12 ـ بهره برداری : مجموعه عملیاتی است که بمنظور تجهیز و آماده سازی ، استخراج و کانه آرائی و بدست آوردن ماده معدنی قابل فروش انجام می گیرد .
1 ـ 13 ـ شناسنامه معدن : به مجموعه اطلاعات ، مشخصات معدن ، کمیّت و کیفت ذخیره معدنی ، ارزیابی فنی اقتصادی ، شامل نرخ بازگشت داخلی سرمایه ، الزامات اجرائی عملیات معدنی، استخراج بهینه ذخیره مزبور و رعایت اصول ایمنی و حفاظت فنی و سایر موارد ضروری است .
1 ـ 14 ـ طرح بهره برداری : طرحی است که درآن جزئیات برنامه های اجرائی برای تجهیز و آماده سازی و بهره برداری از معدن ، زمانبندی اجرای عملیات و سایر اطلاعات براساس شناسنامه معدن در نمونه فرمهای ویژه وزارت صنایع و معادن ، توسط عاملین بهره برداری تهیه و به تصویب وزارت صنایع و معادن می رسد .
1 ـ 15 ـ پروانه بهره برداری : مجوزی است که توسط وزارت صنایع و معادن برای بهره برداری از معادن براساس طرح بهره برداری مصوب در محدوده ای که مشخص شده است ، صادر می گردد .
1 ـ 16 ـ سرمایه گذاری بهره برداری : عبارت است از مجموعه هزینه های عملیات تجهیز و آماده سازی و بهره برداری معدن که صرفاً برای تجهیز و آماده سازی و استخراج مواد معدنی براساس طرح بهره برداری مصوب وزارت صنایع و معادن و مورد تأیید صندوق انجام می گیرد و فهرست هزینه های مورد توافق ضمیمه شرایط خصوصی خواهد بود .
1 ـ 17 ـ بیمه نامه :قراردادی است که بین بیمه گروبیمه گذارمنعقدمی شودوانجام مفادآن برای طرفین لازم الاجرا است
1ـ 18 ـ بیمه گر : عبارت است از صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی که در قبال دریافت حق بیمه ، خسارت وارده به بیمه گذار را طبق مفاد این بیمه نامه جبران می نماید .
1 ـ 19 ـ بیمه گذار : عبارت است از شخص حقیقی یا حقوقی که دارای پروانه عملیات معدنی بوده و با پرداخت حق بیمه مقرر به بیمه گر،در مقابل خسارت ناشی از خطرات مذکور درشرایط این بیمه نامه ، تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد .
1 ـ 20ـ پوشش بیمه ای : عبارت است از تأمینی که صندوق با قبول پرداخت خسارات احتمالی وارده بر بیمه گذار در چارچوب مفاد این بیمه نامه به وی می دهد .
1 ـ21 ـ خسارت : عبارت است از زیانهایی که به مناسبت وقوع خطرات موضوع بیمه نامه، به بیمه گذار وارد شود.
1 ـ 22 ـ حق بیمه : وجهی است که بیمه گذار در ازاء تأمین های بیمه ای به بیمه گر می پردازد .
1 ـ 23 ـ فرانشیر : قسمتی از خسارت است که طبق شرایط بیمه نامه بعهده بیمه گذار است و بیمه گر نسبت به آن تعهدی ندارد .
1-24- مبلغ بیمه شده : عبارت است از ارزش سرمایه (ماشین آلات و تجهیزات ، انواع مواد مصرفی و خدمات) مورد نیاز جهت انجام فعالیت های معدنی تحت پوشش و یا معادل ریالی خسارات وارد شده به بیمه گذار در اثر حوادث مشمول بیمه نامه .
1 ـ 25 ـ توقف کامل و دائم عملیات : توقف کامل و دائم حالتی است که عملیات بر اثربروز جنگ یا حالت جنگی یا ناامنی منطقه به تشخیص وزارت کشور ، وقوع سوانح طبیعی ، ممانعت دستگا ههای اجرائی ، ممانعت افراد محلّی، انفجار ، آتش سوزی ، ریزش ، آب گرفتگی همچنین تغییر سیاست های کلان مملکتی یا قوانین مرتبط که
به تشخیص صندوق ، متوقف و تا مدت نامعلومی توسط بیمه گذار امکان پذیر نباشد .
1 ـ26 ـ غیر اقتصادی شدن طرح : عبارت است ازنداشتن توجیه اقتصادی طرح به تشخیص صندوق بدلیل کاهش قیمت ماده معدنی ناشی از تغییر کیفیت ( غیرارادی) ، تغییر کاربری و جایگزینی آن با مواد دیگر و پائین آمدن قیمت جهانی ماده معدنی .
1ـ 27ـ عدم حصول نتیجه پیش بینی شده درطرح مصوب : عدم تطبیق نتایج حاصله از عملیات اکتشاف با موارد پیش بینی شده در طرح مصوب که منجر به کشف ذخایر معدنی و صدور گواهی کشف توسط وزارت صنایع و معادن نشودیا عدم تطبیق کمّی و کیفی ذخیره مندرج در گواهی کشف با نتایج حاصله از عملیات.
فصل دوم - تعهدات صندوق :
ماده2 ـ صندوق متعهد است کلّیة هزینه های انجام شده براساس طرح مصوب را در صورتی که به هر دلیل غیر ارادی منجر به تحقق هریک از موارد زیر شود، بر اساس این بیمه نامه حداکثر تا مبلغ بیمه شده پرداخت نماید :
2 ـ 1 ـ توقف کامل و دائم عملیات .
2 ـ 2 ـ عدم حصول نتیجه پیش بینی شده در طرح مصوب .
2 ـ3 ـ غیراقتصادی شدن طرح .
تببصره 1 ـتشخیص زمان توقف کامل ودائم،غیراقتصادی شدن طرح عملیات وهمچنین خاتمه آن به عهده صندوق میباشد
تبصره 2 ـ معادنی که چند سالی از اجرای طرح مصوب آنها می گذرد ، تغییرات انجام شده در طرح با تأیید صندوق، قابل پوشش بیمه ای می باشد .
ماده 3 ـ میزان تعهد صندوق :
حداکثرمبلغ خسارت موردتعهدصندوق باتوجه به مراحل مختلف عملیات درشرایط خصوصی بیمه نامه مشخص میشود
ماده 4 ـ زمان پرداخت خسارت :
صندوق موظف است ظرف چهل و پنج ( 45 ) روز بعد از تحقق خسارت ، مبلغ تعیین شده را با توجه به ماده11 پرداخت نماید .

فصل سوم ـ تعهدات بیمه گذار :
ماده 5 ـ تعهد بیمه گذار هنگام صدور بیمه نامه :
بیمه گذار مکلّف است :
5ـ 1ـ کلیه اطلاعات و مشخصات پروانه عملیات و طرح مصوب موضوع بیمه نامه را به درستی در پرسش نامه اعلام نماید.
5 ـ 2 ـ مدارک و قرارداد مربوط به انجام عملیات زیر نظر مسئول فنی و ایمنی را تسلیم صندوق نماید .
5 ـ 3 ـ هرگونه اسناد ، مدارک و اطلاعات مربوط به ‍موضوع بیمه نامه را بنابه درخواست صندوق تسلیم نماید .
5 ـ 4 ـ حق بیمه مقّرر را در مهلت تعیین شده پرداخت نماید .
ماده 6 ـ تعهد بیمه گذار پس از صدور بیمه نامه :
6 ـ 1 ـ عملیات موضوع بیمه نامه را مطابق طرح مصوب مورد تأیید صندوق در چارچوب مقررات معدنی به ویژه با رعایت آئین نامه ایمنی انجام دهد .
6 ـ 2 ـ هرگونه تغییرات و اصلاحات در طرح عملیات مصوب را بلافاصله به صندوق اطلاع دهد تا در صورت لزوم به اصلاح بیمه نامه اقدام گردد
6 ـ3 ـ در صورت انتقال قانونی یا قهری پروانه عملیات موضوع بیمه نامه ،مراتب راحداکثر ظرف یک ماه همراه با اسناد و مدارک مثبته به صندوق اعلام نماید.
6ـ 4 ـ عملیات را زیرنظر مسئول فنی و ایمنی انجام دهد .
6 ـ 5 ـ گزارش های ادواری عملکرد فیزیکی و مالی اجرای طرح عملیات را براساس شرایط خصوصی بیمه نامه، تسلیم صندوق نماید .
6 ـ 6 ـ گزارش های مورد درخواست صندوق راحسب مورد در اختیار صندوق قرار دهد .
6 ـ 7 ـ هررویدادی که درتشدیداحتمال وقوع حادثه وایجاد خسارت مؤثر باشد ، بلافاصله به آگاهی صندوق برساند
6 ـ 8 ـ هر گونه توقف و یا تعطیل موقت در عملیات را بلافاصله به اطلاع صندوق برساند .
6 ـ 9 ـ در آمد احتمالی در طول عملیات اکتشاف و تجهیز و آماده سازی موضوع بیمه نامه را بطور دقیق و مرتب به صندوق گزارش نماید .
ماده 7 ـ تعهد بیمه گذار پس از وقوع خسارت :
7 ـ 1 ـ وقوع خسارت مشمول بیمه نامه را بلافاصله به اطلاع صندوق برساند .
7 ـ 2 ـ از هرگونه اقدامی که موجب تغییر در وضع محل وقوع خسارت یا از بین رفتن آثار و علائم تشخیص خسارت شود ، خودداری کند مگر در موارد امداد و نجات .

7ـ 3 ـ گزارش چگونگی وقوع خسارت را حداکثر تا ده ( 10 ) روز پس از وقوع آن تسلیم صندوق نماید .
7ـ 4 ـ به نمایندگی از طرف صندوق کلیه اقدامات مقتضی و ضروری و یا هرگونه اقدامی که مورد درخواست صندوق باشد از جمله اقدامات قانونی را بمنظور استیفای حقوق صندوق از اشخاص حقیقی و حقوقی، بعمل آورد .
7 ـ 5 ـ اسناد و مدارک مورد لزوم را جهت بررسی و برآورد خسارت به صندوق تسلیم نماید .
ماده 8 ـ تعهد بیمه گذار پس ازقبول یا پرداخت خسارت توسط صندوق:
8 ـ 1 ـ با پرداخت یا قبول پرداخت خسارت از طرف صندوق ، کلیه حقوق قانونی بیمه گذار در خصوص پروانه عملیات موضوع بیمه نامه از جمله تعقیب مسبب یا مباشر ورود خسارت به صندوق منتقل میگردد و صندوق به عنوان صاحب پروانه عملیات می تواند بهرنحوی که لازم بداند نسبت به استیفای حقوق خود اقدام کند .
8 ـ 2 ـ اسناد و مدارک لازم مبنی بر انتقال کلیه حقوق قانونی خود در خصوص پروانه عملیات موضوع بیمه نامه را به صندوق تسلیم نماید .
8 ـ 3 ـ کلیه اسناد و مدارک نتایج عملیات انجام شده را بصورت منظم و تفکیک شده و قابل پیگیری، تسلیم صندوق نماید
فصل چهارم ـ سایر شرایط :
ماده 9 ـ مدت اعتبار بیمه نامه :
مدت اعتبار این بیمه نامه از تاریخ صدور آن شروع و در تاریخی که در شرایط خصوصی این بیمه نامه مشخص شده است پایان می یابد .
ماده 10 ـ زمان تحقق خسارت :
خسارت زمانی تحقق یافته تلقی میشود که به تشخیص و تایید صندوق یکی از موارد موضوع ماده 2 محقق شده باشد .
ماده 11 ـ نحوه محاسبه خسارت :
خسارت براساس مبلغ بیمه شده و هزینه های انجام شده در چارچوب مفاد این بیمه نامه محاسبه و با کسر مبالغ زیر حسب مورد ،پرداخت خواهد شد .
11 ـ 1 ـ فرانشیز خسارت .
11 ـ 2 ـ در آمد های احتمالی بیمه گذار در طول اجرای عملیات اکتشاف و تجهیز و آماده سازی.
11 ـ3ـ ارزش کلیه مواد و لوازم مصرفی باقیمانده یا مصرف نشده قابل فروش در مرحله اکتشاف و تجهیز و آماده سازی موضوع بیمه نامه در موقع وقوع خسارت.
11 ـ 4 ـ حق بیمه پرداخت نشده .

ماده 12 ـ استثنائات :
صندوق نسبت به خسارت های ناشی از موارد زیر متعهد نمی باشد
12 ـ 1 ـ عملیات زیر نظر مسئول فنی و ایمنی صورت نگرفته و مورد تایید وی و وزارت صنایع و معادن نباشد .
12 ـ 2 ـ هزینه هایی که خارج از طرح مصوب عملیات صورت پذیرد مگر آنکه به تأیید صندوق رسیده باشد .
12 ـ 3 ـ هزینه های ناشی ازخطا ، تقصیر بیمه گذار به تشخیص صندوق و یا عملیاتی که خارج از ضوابط و مقررات قانونی به ویژه رعایت آئین نامه ایمنی صورت گیرد .
12-4- هرنوع توقف قانونی عملیات که توسط دستگاههای اجرائی و نظارتی انجام می شود .
ماده 13 ـ اسقاط تعهد صندوق :
هرگونه اظهار و عمل خلاف از سوی بیمه گذار که به قصد گمراهی صندوق صورت گیرد و همچنین عدم انجام هر یک از تعهدات مقرر در این بیمه نامه به وسیله بیمه گذار ، موجب اسقاط تعهدات صندوق خواهد شد . بدون اینکه این امر تأثیری در تعهدات بیمه گذار از جمله حق بیمه مقرر داشته باشد .
ماده 14 ـ فسخ بیمه نامه :
بیمه نامه در شرایط زیر منفسخ است .
14ـ 1 ـ بیمه گذار نتواند عملیات را بهردلیل بدون اطلاع و موافقت صندوق ، حداکثر تا 6 ماه بعد از صدور این بیمه نامه آغاز نماید مگر در مورد معادن در حال بهره برداری .
14 ـ 2 ـ لغو و ابطال پروانه عملیات از طرف وزارت صنایع و معادن .
14 ـ 3 ـ توقف بیش از شش ماه متوالی عملیات در طول مدت بیمه نامه بدون اطلاع و تایید وزارت صنایع و معادن و صندوق .
14ـ 4 ـ در صورتی که مدت اعتبار پروانه عملیات پس از 3 ماه از انقضای آن ، تمدید نشده باشد .
ماده 15 ـ مرور زمان :
هیچگونه ادعایی از ناحیه بیمه گذاربا انقضای یک ماه از تاریخ پایان اعتبار بیمه نامه مسموع نخواهد بود .
ماده 16 ـ واگذاری حقوق :
بیمه گذار حق انتقال حقوق و منافع ناشی از بیمه نامه ای راکه بنام او صادر شده است ندارد ، مگر با انتقال قانونی و قهری پروانه عملیات و موافقت صندوق .
ماده 17 ـ حل اختلاف :
چنانچه بین بیمه گذار و صندوق در خصوص این بیمه نامه اختلافی بروز کند که از طریق مذاکره حل نشود حل
اختلاف به جمعی از کارشناسان که بترتیب زیر تعیین میشود ارجاع خواهد شد .17 ـ 1 ـ هریک از طرفین یک نفرکارشناس را کتباً معرفی می کندوکارشناسان مزبور نیز کارشناس سومی را انتخاب می کنند. رأی اکثریت کارشناسانی که بدین ترتیب انتخاب می شوند برای طرفین قطعی و لازم الاجرا می باشد .
17 ـ‌2 ـ هرگاه ظرف مدت یکماه طرفین و یا یکی از آنها ، کارشناس منتخب خود را معرفی نکند و همچنین در صورتیکه دو کارشناس منتخب طرفین ، در انتخاب کارشناس سوم به توافق نرسند ، موضوع از طریق مراجع ذیصلاح قابل پیگیری خواهد بود .
17 ـ 3 ـ هر یک از طرفین ، پرداخت حق الزحمه کارشناس منتخب خود و نصف حق الزحمه کارشناس سوم را بعهده دارد .
تبصره : در مواردی که موضوع اختلاف از طریق داوری و صلح و سازش حل و فصل شود رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین مرتبط الزامی است .
                    بیمه گر                                                                          بیمه گذار
صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی                             نام متقاضی بیمه نامه

                                                                      نسخه چاپی


 

نسخه چاپی ارسال به دوستان