اوقات شرعی سی روز آینده 

روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغرب
دوشنبه۲ مرداد ۱۳۹۶
سه شنبه۳ مرداد ۱۳۹۶
چهارشنبه۴ مرداد ۱۳۹۶
پنج شنبه۵ مرداد ۱۳۹۶
جمعه۶ مرداد ۱۳۹۶
شنبه۷ مرداد ۱۳۹۶
يکشنبه۸ مرداد ۱۳۹۶
دوشنبه۹ مرداد ۱۳۹۶
سه شنبه۱۰ مرداد ۱۳۹۶
چهارشنبه۱۱ مرداد ۱۳۹۶
پنج شنبه۱۲ مرداد ۱۳۹۶
جمعه۱۳ مرداد ۱۳۹۶
شنبه۱۴ مرداد ۱۳۹۶
يکشنبه۱۵ مرداد ۱۳۹۶
دوشنبه۱۶ مرداد ۱۳۹۶
سه شنبه۱۷ مرداد ۱۳۹۶
چهارشنبه۱۸ مرداد ۱۳۹۶
پنج شنبه۱۹ مرداد ۱۳۹۶
جمعه۲۰ مرداد ۱۳۹۶
شنبه۲۱ مرداد ۱۳۹۶
يکشنبه۲۲ مرداد ۱۳۹۶
دوشنبه۲۳ مرداد ۱۳۹۶
سه شنبه۲۴ مرداد ۱۳۹۶
چهارشنبه۲۵ مرداد ۱۳۹۶
پنج شنبه۲۶ مرداد ۱۳۹۶
جمعه۲۷ مرداد ۱۳۹۶
شنبه۲۸ مرداد ۱۳۹۶
يکشنبه۲۹ مرداد ۱۳۹۶
دوشنبه۳۰ مرداد ۱۳۹۶
سه شنبه۳۱ مرداد ۱۳۹۶
چهارشنبه۱ شهریور ۱۳۹۶