اوقات شرعی سی روز آینده 

روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغرب
يکشنبه۲۸ آبان ۱۳۹۶
دوشنبه۲۹ آبان ۱۳۹۶
سه شنبه۳۰ آبان ۱۳۹۶
چهارشنبه۱ آذر ۱۳۹۶
پنج شنبه۲ آذر ۱۳۹۶
جمعه۳ آذر ۱۳۹۶
شنبه۴ آذر ۱۳۹۶
يکشنبه۵ آذر ۱۳۹۶
دوشنبه۶ آذر ۱۳۹۶
سه شنبه۷ آذر ۱۳۹۶
چهارشنبه۸ آذر ۱۳۹۶
پنج شنبه۹ آذر ۱۳۹۶
جمعه۱۰ آذر ۱۳۹۶
شنبه۱۱ آذر ۱۳۹۶
يکشنبه۱۲ آذر ۱۳۹۶
دوشنبه۱۳ آذر ۱۳۹۶
سه شنبه۱۴ آذر ۱۳۹۶
چهارشنبه۱۵ آذر ۱۳۹۶
پنج شنبه۱۶ آذر ۱۳۹۶
جمعه۱۷ آذر ۱۳۹۶
شنبه۱۸ آذر ۱۳۹۶
يکشنبه۱۹ آذر ۱۳۹۶
دوشنبه۲۰ آذر ۱۳۹۶
سه شنبه۲۱ آذر ۱۳۹۶
چهارشنبه۲۲ آذر ۱۳۹۶
پنج شنبه۲۳ آذر ۱۳۹۶
جمعه۲۴ آذر ۱۳۹۶
شنبه۲۵ آذر ۱۳۹۶
يکشنبه۲۶ آذر ۱۳۹۶
دوشنبه۲۷ آذر ۱۳۹۶
سه شنبه۲۸ آذر ۱۳۹۶