اوقات شرعی سی روز آینده 

روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغرب
چهارشنبه۴ بهمن ۱۳۹۶
پنج شنبه۵ بهمن ۱۳۹۶
جمعه۶ بهمن ۱۳۹۶
شنبه۷ بهمن ۱۳۹۶
يکشنبه۸ بهمن ۱۳۹۶
دوشنبه۹ بهمن ۱۳۹۶
سه شنبه۱۰ بهمن ۱۳۹۶
چهارشنبه۱۱ بهمن ۱۳۹۶
پنج شنبه۱۲ بهمن ۱۳۹۶
جمعه۱۳ بهمن ۱۳۹۶
شنبه۱۴ بهمن ۱۳۹۶
يکشنبه۱۵ بهمن ۱۳۹۶
دوشنبه۱۶ بهمن ۱۳۹۶
سه شنبه۱۷ بهمن ۱۳۹۶
چهارشنبه۱۸ بهمن ۱۳۹۶
پنج شنبه۱۹ بهمن ۱۳۹۶
جمعه۲۰ بهمن ۱۳۹۶
شنبه۲۱ بهمن ۱۳۹۶
يکشنبه۲۲ بهمن ۱۳۹۶
دوشنبه۲۳ بهمن ۱۳۹۶
سه شنبه۲۴ بهمن ۱۳۹۶
چهارشنبه۲۵ بهمن ۱۳۹۶
پنج شنبه۲۶ بهمن ۱۳۹۶
جمعه۲۷ بهمن ۱۳۹۶
شنبه۲۸ بهمن ۱۳۹۶
يکشنبه۲۹ بهمن ۱۳۹۶
دوشنبه۳۰ بهمن ۱۳۹۶
سه شنبه۱ اسفند ۱۳۹۶
چهارشنبه۲ اسفند ۱۳۹۶
پنج شنبه۳ اسفند ۱۳۹۶
جمعه۴ اسفند ۱۳۹۶