اوقات شرعی سی روز آینده 

روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغرب
شنبه۲ تیر ۱۳۹۷
يکشنبه۳ تیر ۱۳۹۷
دوشنبه۴ تیر ۱۳۹۷
سه شنبه۵ تیر ۱۳۹۷
چهارشنبه۶ تیر ۱۳۹۷
پنج شنبه۷ تیر ۱۳۹۷
جمعه۸ تیر ۱۳۹۷
شنبه۹ تیر ۱۳۹۷
يکشنبه۱۰ تیر ۱۳۹۷
دوشنبه۱۱ تیر ۱۳۹۷
سه شنبه۱۲ تیر ۱۳۹۷
چهارشنبه۱۳ تیر ۱۳۹۷
پنج شنبه۱۴ تیر ۱۳۹۷
جمعه۱۵ تیر ۱۳۹۷
شنبه۱۶ تیر ۱۳۹۷
يکشنبه۱۷ تیر ۱۳۹۷
دوشنبه۱۸ تیر ۱۳۹۷
سه شنبه۱۹ تیر ۱۳۹۷
چهارشنبه۲۰ تیر ۱۳۹۷
پنج شنبه۲۱ تیر ۱۳۹۷
جمعه۲۲ تیر ۱۳۹۷
شنبه۲۳ تیر ۱۳۹۷
يکشنبه۲۴ تیر ۱۳۹۷
دوشنبه۲۵ تیر ۱۳۹۷
سه شنبه۲۶ تیر ۱۳۹۷
چهارشنبه۲۷ تیر ۱۳۹۷
پنج شنبه۲۸ تیر ۱۳۹۷
جمعه۲۹ تیر ۱۳۹۷
شنبه۳۰ تیر ۱۳۹۷
يکشنبه۳۱ تیر ۱۳۹۷
دوشنبه۱ مرداد ۱۳۹۷