اوقات شرعی سی روز آینده 

روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغرب
سه شنبه۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
چهارشنبه۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
پنج شنبه۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
جمعه۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
شنبه۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
يکشنبه۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
دوشنبه۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
سه شنبه۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
چهارشنبه۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
پنج شنبه۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
جمعه۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
شنبه۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
يکشنبه۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
دوشنبه۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
سه شنبه۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
چهارشنبه۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
پنج شنبه۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
جمعه۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
شنبه۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
يکشنبه۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
دوشنبه۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
سه شنبه۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
چهارشنبه۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
پنج شنبه۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
جمعه۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
شنبه۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
يکشنبه۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
دوشنبه۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
سه شنبه۱ خرداد ۱۳۹۷
چهارشنبه۲ خرداد ۱۳۹۷
پنج شنبه۳ خرداد ۱۳۹۷