اوقات شرعی سی روز آینده 

روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغرب
شنبه۱ مهر ۱۳۹۶
يکشنبه۲ مهر ۱۳۹۶
دوشنبه۳ مهر ۱۳۹۶
سه شنبه۴ مهر ۱۳۹۶
چهارشنبه۵ مهر ۱۳۹۶
پنج شنبه۶ مهر ۱۳۹۶
جمعه۷ مهر ۱۳۹۶
شنبه۸ مهر ۱۳۹۶
يکشنبه۹ مهر ۱۳۹۶
دوشنبه۱۰ مهر ۱۳۹۶
سه شنبه۱۱ مهر ۱۳۹۶
چهارشنبه۱۲ مهر ۱۳۹۶
پنج شنبه۱۳ مهر ۱۳۹۶
جمعه۱۴ مهر ۱۳۹۶
شنبه۱۵ مهر ۱۳۹۶
يکشنبه۱۶ مهر ۱۳۹۶
دوشنبه۱۷ مهر ۱۳۹۶
سه شنبه۱۸ مهر ۱۳۹۶
چهارشنبه۱۹ مهر ۱۳۹۶
پنج شنبه۲۰ مهر ۱۳۹۶
جمعه۲۱ مهر ۱۳۹۶
شنبه۲۲ مهر ۱۳۹۶
يکشنبه۲۳ مهر ۱۳۹۶
دوشنبه۲۴ مهر ۱۳۹۶
سه شنبه۲۵ مهر ۱۳۹۶
چهارشنبه۲۶ مهر ۱۳۹۶
پنج شنبه۲۷ مهر ۱۳۹۶
جمعه۲۸ مهر ۱۳۹۶
شنبه۲۹ مهر ۱۳۹۶
يکشنبه۳۰ مهر ۱۳۹۶
دوشنبه۱ آبان ۱۳۹۶