اوقات شرعی سی روز آینده 

روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغرب
چهارشنبه۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
پنج شنبه۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
جمعه۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
شنبه۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
يکشنبه۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
دوشنبه۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
سه شنبه۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
چهارشنبه۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
پنج شنبه۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
جمعه۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
شنبه۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
يکشنبه۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
دوشنبه۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
سه شنبه۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
چهارشنبه۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
پنج شنبه۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
جمعه۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
شنبه۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
يکشنبه۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
دوشنبه۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
سه شنبه۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
چهارشنبه۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
پنج شنبه۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
جمعه۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
شنبه۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
يکشنبه۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
دوشنبه۱ خرداد ۱۳۹۶
سه شنبه۲ خرداد ۱۳۹۶
چهارشنبه۳ خرداد ۱۳۹۶
پنج شنبه۴ خرداد ۱۳۹۶
جمعه۵ خرداد ۱۳۹۶