» تماس با ما » ارتباط مستقیم با مدیران

فهرست مدیران

فرید دهقانی

مدیر عامل
 • 021-23591203
 • 021-22053619
 • بلوار افریقا-نرسیده به مدرس -خیابان گلدان -پلاک 22

سید امیر سیدین

مشاور مدیرعامل
 • 021-23591211
 • 021-22053619
 • بلوار افریقا-نرسیده به مدرس - خیابان گلدان -پلاک 22

پیمان مهتاب زاده

رییس اداره صدور و پایش بیمه نامه
 • بلوار افریقا-نرسیده به مدرس -خیابان گلدان -پلاک 22

صابر سنایی

مدیر فنی و مهندسی
 • 23591225
 • 22053618
 • بلوار افریقا-نرسیده به مدرس -خیابان گلدان -پلاک 22

قباد شاه کرمی

رییس اداره پذیرش
 • 23591224
 • 22053619
 • بلوار افریقا-نرسیده به مدرس -خیابان گلدان -پلاک 22

راحله نوری

رییس آمار و اطلاعات فناوری و اداره پشتیبانی
 • 23591252
 • 22053619
 • بلوار افریقا-نرسیده به مدرس -خیابان گلدان -پلاک 22

شاهین نیلی

مدیر اداره حقوقی
 • 23591227
 • 23591249
 • بلوار افریقا-نرسیده به مدرس -خیابان گلدان -پلاک 22

بابک وقار

رییس اداره نظارت فنی
 • 021-23591239
 • بلوار افریقا-نرسیده به مدرس -خیابان گلدان -پلاک 22

محمود فرد

رییس اداره ارزیابی
 • 23591228
 • بلوار افریقا-نرسیده به مدرس -خیابان گلدان -پلاک 22

امیرهادی یعقوبی

رییس اداره حسابداری و گزارشات
 • بلوار افریقا-نرسیده به مدرس -خیابان گلدان -پلاک 22

سید مصطفی موسوی

مدیر حراست
 • 23591102
 • 23590114
 • بلوار افریقا-نرسیده به مدرس -خیابان گلدان -پلاک 22

محمد مسعود هاشمی

رییس دفتر برنامه ریزی و آموزش
 • 23591226
 • بلوار افریقا-نرسیده به مدرس -خیابان گلدان -پلاک 22