» اخبار

اخبار

افزایش صدور پروانه بهره برداری، پروانه اکتشاف و گواهی کشف معادن در نیمه نخست 99
میزان صدور پروانه بهره برداری، پروانه اکتشاف و گواهی کشف معادن طی نیمه نخست امسال افزایش یافت.