جزییات مناقصه و مزایده

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات بازسازی و تعمیرات ساختمان

مزایده

97-01

صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی / صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی

0 ریال

ریال

عادی

۱۶ تیر ۱۳۹۷ ۱۲:۲۹

صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات بازسازی و تعمیرات ساختمان به شماره  200971027000002 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ 5/4/1397 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 09:00 روز سه شنبه تاریخ 5/4/1397
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : ساعت 10:00 روز شنبه تاریخ 16/4/1397
زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 11:00 روز شنبه تاریخ 16/4/1397
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف :
آدرس تهران-بلوار افریقا-خیابان گلدان-شماره 22 و کد پستی 1966883149 و تلفن 23591210-021
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکز تماس : 41934 - 021
دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768
اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه(www.setadiran.ir)بخش "ثبت نام/ پروفایل
تامین کننده/ مناقصه گر" موجود است.

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.