پرسش و پاسخ     سایتهای مرتبط     نقشه سایت     آمار بازدیدکنندگان  
  
 پرسش و پاسخ 

بیمه نامه
 
علت راه اندازی سایت چیست؟
اصولا واحدهای فرآوری چگونه از پوشش های بیمه ای صندوق می توانند استفاده کنند؟
ملاک ارزیابی کارشناسی در بخش فرآوری چیست؟
درخصوص واحدهای فرآوری خارج از معدن به چه صورت اقدام می شود؟

علت راه اندازی سایت چیست؟

اطلاع رسانی بهتر و سریعتر و استفاده متقاضیان از فرمها و پرسشنامه های مربوط به صدور بیمه نامه ها و دسترسی آنها به اخبار و تغییر وتحولات صندوق و ...

Top

اصولا واحدهای فرآوری چگونه از پوشش های بیمه ای صندوق می توانند استفاده کنند؟
کلیه واحدهای فرآوری مواد معدنی که به نوعی در ماده معدنی ایجاد ارزش افزوده می کننده می‌توانند از پوشش بیمه نامه اعتباری فرآوری یا بیمه نامه کاهش قیمت (توقف موقت) استفاده کنند .
Top

ملاک ارزیابی کارشناسی در بخش فرآوری چیست؟
ارزیابی کارشناسی بر حسب اینکه واحد فرآوری موجود یا مورد نظر در داخل یا خارج محدوده معدن باشد انجام شده و در هر حالت مدارک مورد نیاز متناسب با آن از متقاضی درخواست می شود که جزئیات آن در سایت آمده است
- درخصوص واحدهای فرآوری داخل معدن ارزیابی پس از تکمیل مدارک برمبنای مجموعه معدن و واحد فرآوری موجود یا مورد نظر (طرح توسعه/ایجادی) انجام خواهد شد و با اعمال سرمایه گذاری ها و هزینه های مجموعه عملیات معدنکاری و فرآوری نهایتاً قیمت تمام شده و فروش محصول فراوری شده محاسبه و با محاسبه سود و سایر پارامترها امکانپذیری اقتصادی طرح و سرمایه گذاری مورد نیاز محاسبه و طبق آیین نامه های موجود صندوق در صورت سودآوری طرح (نرخ بازگشت سرمایه مناسب) میتواند تا 70% سرمایه کل را پوشش بیمه ای نماید و مطابق رویه مابه التفاوت حق انتفاع محاسبه شده ومطابق مبلغ بیمه نامه از متقاضی تضامین مورد قبول نظیر سفته یا ......... اخذ می شود.
Top

درخصوص واحدهای فرآوری خارج از معدن به چه صورت اقدام می شود؟
واحدهایی که خارج از معدن هستند یا در شهرک های صنعتی و .... حضور دارند نیز می توانند از تسهیلات بیمه نامه اعتباری فرآوری استفاده نمایند لیکن با توجه به تعاریف و آیین نامه های صندوق حق انتقاعی برای ذخیره معدنی قابل محاسبه یا متصور نبوده بلکه صرفاً طرح فنی اقتصادی مورد نظر ، بررسی شده که مطابق رویه پس از تکمیل مدارک مورد نیاز این بند قیمت تمام شده و فروش محصول فرآوری شده و سود و دیگر پارامترهای اقتصادی محاسبه و در صورت امکانپذیری اقتصادی طرح و نرخ بازگشت سرمایه مناسب تا %70 مبلغ سرمایه گذاری قابلیت پوشش بیمه ای را دارد لیکن چون ذخیره معدنی وجود ندارد حق انتفاعی محاسبه نشده و متقاضی می بایست مطابق مبلغ بیمه نامه تضامین مورد قبول صندوق و وثایق سهل البیع را به بخش حقوقی ارائه نماید.
Top

 

نسخه چاپی ارسال به دوستان