پرسش و پاسخ     سایتهای مرتبط     نقشه سایت     آمار بازدیدکنندگان  
  
 اعتباری بهره برداری 

نظر به اینکه پروانه های بهره برداری معادن در قانون معادن به عنوان وثیقه پیش بینی شده است و بانکهای عامل پروانه های مذکوررا به عنوان وثیقه به سختی می پذیرند.لذا صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی بیمه نامه اعتباری بهره برداری از معادن را طراحی نموده و پس از ارزیابی کارشناسان صندوق و تعیین حق انتفاع معدن به میزان حق انتفاع ، بیمه نامه اعتباری صادر می گردد ، سپس بیمه گذار بیمه نامه مذکور را به بانک عامل ارائه و تسهیلات وام بانکی مورد نظر را دریافت می نمایند. 

فرم پرسشنامه اعتباری بهره برداری

 

نسخه چاپی ارسال به دوستان
ورود به سایت