پرسش و پاسخ     سایتهای مرتبط     نقشه سایت     آمار بازدیدکنندگان  
  
 اعتباری کانه آرایی،فراوری 

  مدارک زیر برای رسیدگی جهت تکمیل پرونده برای واحد فرآوری برای اشخاص حقوقی و حقیقی
1-    پرسشنامه تکمیل شده { پرسشنامه می بایست بطور کامل و با اطلاعات فنی دقیق تکمیل شده و ذیل همه صفحات ممهور یا امضاء گردد (در صورتیکه واحد فراوری در داخل محدوده معدن باشد بند های19 و20 نیز تکمیل گردد)}
2-     ایجاد زیرساختهای لازم برای احداث واحد فرآوری ( تأمین آب ، برق، آماده سازیهای لازم نظیر فونداسیون و...)
3-    ارسال کلیه مداک مورد نیاز لیست پیوست{ متناسب با شرایط واحد فراوری موجود یا در دست احداث نسبت به موقعیت معدن (موارد الف  یا ب )} .
4-    برای اشخاص حقوقی: شنامه کسب کار – شناسه ملی – کد اقتصادی مورد نیاز می باشد 
5-     برای اشخاص حقیقی  :شناسه کسب کار – کد اقتصادی  مورد نیاز می باشد
6-    در صورت داشتن معدن برداشت مختصات جبهه های کاری با GPS
7-    در صورت داشتن معدن ارسال عکس جدید از جبهه های کاری تأسیسات و .... بصورت CD
8-    تصویر قرارداد مسئول فنی معتبر
9-    تکمیل فرم اطلاعات اشخاص  حقوقی پیوست به همراه تصاویر مدارک برابر با اصل (آگهی تأسیس ، اساسنامه ، روزنامه رسمی کشورآخرین تغییرات و تصویر شناسنامه وصفحه توضیحات و کارت ملی  ویا  اعضاء صاحبان امضاء مجاز شرکت 
10-    تکمیل فرم اطلاعات حقیقی پیوست به همراه تصاویر شناسنامه و کارت ملی (برابر با اصل)
11-    اصل قبوض آب ، برق و یا تلفن محل سکونت یا شرکت و یا دفاتر و کارگاه متعلق به متقاضی .
12-    عملکرد استخراج و فروش ماده معدنی با تأیید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوطه.
13-    صورتهای مالی حسابرسی شده 2 سال آخرشرکت
14-    اظهار نام مالیاتی دو سال آخر
-    از ارسال جداگانه موارد فوق خودداری وکلیه مدارک همراه با نامه مکتوب ارسال گردد.
-    به پیوست مستندات مورد نیاز بانک جهت اعطای تسهیلات در صورت تأیید پرونده جهت اطلاع
-    توجه! با هماهنگی صندوق و پس از تکمیل مدارک نسبت به واریز مبلغ 30،000،000 ریال به حساب جام شماره 339168283 بانک ملت شعبه گلفام کد 4/6514 بنام صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی بابت هزینه بازدید و ارزیابی جهت تهیه گزارش کارشناسی اقدام و اصل فیش واریزی را کتباً توسط نامه ارسال نمایید . 
        بدیهی است تصمیمات این صندوق براساس گزارشات کارشناسی و مقررات ورویه های مصوب بوده وارسال مدارک و پرداخت هزینه کارشناسی هیچگونه حقی برای متقاضی ایجاد نمی کند ضمناً در صورت عدم ارسال  مدارک درزمان مقرر، بررسی موضوع و صدور بیمه نامه از اولویت دستورکار صندوق خارج می گردد .
تذکر: در صورت وجود ابهام و نیاز به هماهنگی بیشتر با شماره  23591135 واحد پذیرش تماس حاصل فرمایید.

فرم پرسشنامه اعتباری کانه آرایی،فراوری

فرم اطلاعات متقاضیان حقیقی

فرم اطلاعات متقاضیان حقوقی

اطلاعات در خصوص نحوه اخذ تسهیلات

 

نسخه چاپی ارسال به دوستان
ورود به سایت