» درباره ما » استراتژی

  • ارتقای توان مالی و توسعه سبد درآمدی صندوق
  • تنوع بخشی به سبد محصولات و خدمات

  • توسعه تعامل و مشارکت با نهادهای مکمل

  • ارتقای جایگاه نهادی در سطح کشور

  • ارتقای سطح بهره وری سازمانی و بلوغ سیستمی

  • ارتقای کیفیت و سرعت خدمات