» مدارک مورد نیاز پوشش های بیمه ای » اعتباری کانه آرایی،فراوری

اعتباری کانه آرایی،فراوری

 مدارک زیر برای رسیدگی جهت تکمیل پرونده برای واحد فرآوری برای اشخاص حقوقی و حقیقی 
 1. پرسشنامه تکمیل شده { پرسشنامه می بایست بطور کامل و با اطلاعات فنی دقیق تکمیل شده و ذیل همه صفحات ممهور یا امضاء گردد (در صورتیکه واحد فراوری در داخل محدوده معدن باشد بند های19 و20 نیز تکمیل گردد)}
 2. ایجاد زیرساختهای لازم برای احداث واحد فرآوری ( تأمین آب ، برق، آماده سازیهای لازم نظیر فونداسیون و...)
 3. ارسال کلیه مداک مورد نیاز لیست پیوست{ متناسب با شرایط واحد فراوری موجود یا در دست احداث نسبت به موقعیت معدن (موارد الف  یا ب )} .
 4. برای اشخاص حقوقی: شنامه کسب کار – شناسه ملی – کد اقتصادی مورد نیاز می باشد 
 5. برای اشخاص حقیقی  :شناسه کسب کار – کد اقتصادی  مورد نیاز می باشد
 6. در صورت داشتن معدن برداشت مختصات جبهه های کاری با GPS
 7. در صورت داشتن معدن ارسال عکس جدید از جبهه های کاری تأسیسات و .... بصورت CD
 8. تصویر قرارداد مسئول فنی معتبر
 9. تکمیل فرم اطلاعات اشخاص  حقوقی پیوست به همراه تصاویر مدارک برابر با اصل (آگهی تأسیس ، اساسنامه ، روزنامه رسمی کشورآخرین تغییرات و تصویر شناسنامه وصفحه توضیحات و کارت ملی  ویا  اعضاء صاحبان امضاء مجاز شرکت 
 10. تکمیل فرم اطلاعات حقیقی پیوست به همراه تصاویر شناسنامه و کارت ملی (برابر با اصل)
 11. اصل قبوض آب ، برق و یا تلفن محل سکونت یا شرکت و یا دفاتر و کارگاه متعلق به متقاضی .
 12. عملکرد استخراج و فروش ماده معدنی با تأیید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوطه.
 13. صورتهای مالی حسابرسی شده 2 سال آخرشرکت
 14. اظهار نام مالیاتی دو سال آخر
-    از ارسال جداگانه موارد فوق خودداری وکلیه مدارک همراه با نامه مکتوب ارسال گردد. 
-    به پیوست مستندات مورد نیاز بانک جهت اعطای تسهیلات در صورت تأیید پرونده جهت اطلاع 
-    توجه! با هماهنگی صندوق و پس از تکمیل مدارک نسبت به واریز مبلغ 30،000،000 ریال به حساب جام شماره 339168283 بانک ملت شعبه گلفام کد 4/6514 بنام صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی بابت هزینه بازدید و ارزیابی جهت تهیه گزارش کارشناسی اقدام و اصل فیش واریزی را کتباً توسط نامه ارسال نمایید .  
        بدیهی است تصمیمات این صندوق براساس گزارشات کارشناسی و مقررات ورویه های مصوب بوده وارسال مدارک و پرداخت هزینه کارشناسی هیچگونه حقی برای متقاضی ایجاد نمی کند ضمناً در صورت عدم ارسال  مدارک درزمان مقرر، بررسی موضوع و صدور بیمه نامه از اولویت دستورکار صندوق خارج می گردد .
تذکر: در صورت وجود ابهام و نیاز به هماهنگی بیشتر با شماره  23591135 واحد پذیرش تماس حاصل فرمایید.