» مدارک مورد نیاز پوشش های بیمه ای » سرمایه گذاری اکتشاف

مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده جهت اخذ تسهیلات وام بانکی برای اکتشاف ( حقوقی و حقیقی)

 1. (معرفی نامه دستگاه تسهیلات دهنده )در صورت تمایل به اخذ تسهیلات وام اکتشاف از وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به ارائه معرفی نامه از دستگاه تسهیلات دهنده ( وزارت صنعت ، معدن و تجارت) با توجه به تأییدیه 30% عملیات اکتشافی انجام شده از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوطه .
 2. تصویر پروانه اکتشاف  دارای اعتبار لازم
 3. تکمیل پرسشنامه پیوست.
 4. تصویرنقشه محدوده.
 5. تصویر قرارداد مسئول فنی معتبر.
 6. تصویر طرح اکتشاف.
 7. تصویر نتیجه استعلام از دستگاهای ذیربط – ( محیط زیست ، منابع طبیعی و .....)
 8. برای اشخاص حقوقی: شنامه کسب کار – شناسه ملی – کد اقتصادی مورد نیاز می باشد.  
 9. برای اشخاص حقیقی  : کد اقتصادی مورد نیاز می باشد
 10. صورتهای مالی حسابرسی شده دو سال آخر شرکت
 11. اظهار نامه مالیاتی دو سال آخر شرکت
 12. اصل قبوض آب ، برق و یا تلفن محل سکونت یا شرکت و یا دفاتر و کارگاه متعلق به متقاضی .
 13. تکمیل فرم اطلاعات:  اشخاص حقوقی به همراه تصاویر مدارک (آگهی تأسیس ، اساسنامه ، روزنامه رسمی کشورآخرین   تغییرات برابر با اصل و تصویر شناسنامه وصفحه توضیحات و کارت ملی ویا اعضاء صاحبان امضاء مجاز شرکت (برابر با اصل )   
 14. تکمیل فرم اطلاعات: اشخاص حقیقی به همراه تصاویر شناسنامه و کارت ملی (برابر با اصل)
 15. ارسال اصل فیش واریزی بمبلغ 5.000.000 ریال به حساب جام شماره 339168283 بانک ملت شعبه گلفام کد 4/6514 بنام صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی بابت علی‌الحساب حق بیمه ‌نامه  ناشی از صدور بیمه نامه سرمایه گذاری اکتشاف.
تذکر: جهت هماهنگی بیشتر در صورت ابهام با شماره 23591135- 021 واحد پذیرش تماس حاصل فرمایید.