» مدارک مورد نیاز پوشش های بیمه ای » دوران بهره برداری (کاهش قیمت، توقف موقت)

دوران بهره برداری (کاهش قیمت، توقف موقت)

بیمه نامه دوران بهره برداری برای جبران خسارت در دوره ای از بهره برداری معدن می باشد به گونه ای که هرگاه معدن در حال فعالیت باشد و به دلیل شرایط بازار، قیمت فروش ماده معدنی از قیمت تمام شده پایین تر برود، برای این دوره ، فاصله زمانی بین بیمه گر و بیمه گذار توافق می گردد ، در این دوره ضمن فعال بودن معدن خسارت ناشی از تفاوت بین قیمت تمام شده با قیمت فروش ماده معدنی در فاصله زمانی توافق شده با هماهنگی بیمه گر اعلام توقف عملیات داده شده و سپس خسارت توسط صندوق پرداخت می گردد.