» درباره ما » ارزش های سازمانی

·      توجه به الزامات توسعه پایدار صنایع معدنی (اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی)

·      عدالت در تخصیص منابع با توجه به نیازهای راهبردی کشور

·      مشتری مداری و اهتمام به ارائه کیفیت جامع خدمات 

·      نوآوری و دانش محوری متناسب با شرایط روز

·      اهمیت سرمایه انسانی به عنوان مهمترین سرمایه صندوق