» مدارک مورد نیاز پوشش های بیمه ای » دوران بهره برداری واحدهای کانه آرایی وفراوری موادمعدنی (کاهش قیمت - توقف موقت)

دوران بهره برداری واحدهای کانه آرایی وفراوری موادمعدنی (کاهش قیمت - توقف موقت)

بیمه نامه دوران بهره برداری برای جبران خسارت در دوره ای از بهره برداری واحد کانه آرایی و فرآوری می باشد به گونه ای که هرگاه واحد کانه آرایی و فرآوری در حال فعالیت باشد و به دلیل شرایط بازار، قیمت فروش ماده معدنی از قیمت تمام شده پایین تر برود، برای این دوره ، فاصله زمانی بین بیمه گر و بیمه گذار توافق می گردد ، در این دوره ضمن فعال بودن واحد کانه آرایی و فرآوری خسارت ناشی از تفاوت بین قیمت تمام شده با قیمت فروش ماده معدنی در فاصله زمانی توافق شده با هماهنگی بیمه گر اعلام توقف عملیات داده شده و سپس خسارت توسط صندوق پرداخت می گردد.