» مدارک مورد نیاز پوشش های بیمه ای » سرمایه گذاری بهره برداری معادن

سرمایه گذاری بهره برداری

بیمه نامه سرمایه گذاری بهره برداری جهت پوشش خطر توقف کامل و دایم عملیات معدنی در معدن مورد نظر صادر می گردد و معمولاً زمان آن یکساله می باشد. 
با صدور این بیمه نامه در صورت تحقق خطر موضوع بیمه نامه در زمان اعتبار بیمه نامه و در صورتی که با تحقق خطر مزبور ادامه عملیات و امکان کار در معدن وجود نداشته باشد، بیمه گذار با دریافت 75% ارزش معدن نسبت به واگذاری پروانه بهره برداری و تاسیسات موجود در معدن اقدام می نماید.