» اخبار

اخبار

صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی پروانه بهره برداری تعدادی از معادن تحت تملک خود به شرح ذیل و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ((ستاد)) و با شماره مزایده 1002001027000003 واگذار می نماید.
بازدید دکتر موثقی نیا از صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی
دکتر محمدرضا موثقی نیا رئیس هیأت عامل ایمیدرو در رأس هیأتی از صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی بازدید کرد.
صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی دو دستگاه خودرو سواری را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ((ستاد)) و با شماره 1002001027000001 به مزایده می­گذارد .