» مدارک مورد نیاز پوشش های بیمه ای » سرمایه گذاری کانه آرایی ، فراوری

سرمایه گذاری کانه آرایی،فراوری

بیمه نامه سرمایه گذاری کانه آرایی و فرآوری مواد معدنی برای بهره برداری از واحد کانه آرایی و فرآوری مورد نظر صادر می گردد و معمولاً زمان آن یکساله می باشد. در صورت پوشش این گونه بیمه نامه هرگاه مشکلاتی و خطری پیش آید که امکان ادامه کار در واحد کانه آرایی و فرآوری وجود نداشته باشد، بیمه گذار با دریافت 75% ارزش واحد نسبت به واگذاری پروانه بهره برداری واحد به همراه کلیه ماشین آلات و تاسیسات که مورد ارزیابی قرارگرفته است اقدام می نماید.

فرم پرسشنامه سرمایه گذاری کانه آرایی،فراوری فرم پرسشنامه سرمایه گذاری کانه آرایی،فراوری