اعتباری اکتشاف

 بیمه نامه اعتباری اکتشاف برای پروانه اکتشاف هایی صادر می گردد که واحد اکتشافی به مرحله ای رسیده باشد که بخشی از اکتشاف انجام شده دارای ارزش و حق انتفاع گردیده باشد که در این واحد اکتشاف بیمه نامه اعتباری صادر و مبلغ بیمه نامه به اندازه حق انتفاع ماده معدنی اکتشاف شده می باشد.