خط مشی


خط مشی کیفیت صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی
صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی، ارائه کننده  خدمات بیمه ای  معدنکاران جهت کاهش ریسک سرمایه گذاری ، پوشش دادن و جبران خسارات غیر ارادی مترتب برفعالیتهای  معدنی می باشد. ما اعتقاد داریم مشتری مداری مهم ترین رکن فعالیتهای شرکت می باشد. در این راستا  صندوق اقدام به استقرار نظام مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO9001:2015 نموده و خود را متعهد به  موارد ذیل می داند:
1-    افزایش رضایتمندی و ایجاد وفاداری در مشتریان و ذینفعان
2-    ارتقاء سطح دانش و مهارت کارکنان
3-    توسعه انواع خدمات بیمه ای در قالب بیمه نامه های سرمایه¬گذاری و اعتباری در زنجیره ارزش فعالیتهای معدنی
4-    ارتقاء جایگاه سازمانی و برند صندوق در بین سازمان های بالادست و ذینفعان
5-    رعایت قوانین و مقررات حاکم بر فعالیتهای صندوق
6-    بهبود مداوم در  فعالیت ها و فرایندهای شرکت