» راهنمای استفاده از خدمات صندوق

راهنمای استفاده از خدمات صندوق

مقدمه: 
به منظور تحقق توسعه پایدار در بخش معدن، ایجاد تضمین و امنیت سرمایه گذاری در فعالیت های معدنی و همچنین هدایت و راهبری این سرمایه گذاری در راستای اهداف کلان کشور، به استناد ماده 31 قانون معادن مصوب سال 1377 مجلس شورای اسلامی صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی تاسیس و اساسنامه آن در جلسه مورخ 16/3/1380 هیأت وزیران بنا به پیشنهاد شماره 12375/100 مورخ 27/11/1377 وزارت صنایع و معادن تصویب گردیده است. صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی صرفاً شرکت بیمه ای می باشد و ریسک سرمایه گذاری در بخش اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی را پوشش می دهد. این صندوق در خصوص تسهیلات وام بانکی با دستگاه های تسهیلات دهنده و بانک های عامل هماهنگ بوده و هرگاه دستگاه تسهیلات دهنده بخواهد وام خود را با ریسک پذیری صندوق بیمه به متقاضی پرداخت نماید، از سوی صندوق همکاری های لازم به عمل می آید.