مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی: فرید دهقانی

مسوول دفتر: خانم مقدس زاده

شماره تماس: 191  -  23591190 - 021

پست الکترونیک:management@iranmico.com

آدرس : بلوار افریقا-نرسیده به مدرس -خیابان گلدان -پلاک 22

 رسانه جدید